Danone Logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Danone Health

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE www.danoneinstitute.be en www.danonehealth.be WEBSITES

Welkom op de website van het Danone Instituut, waarmee u ook, na inschrijving, toegang kan krijgen tot de website van het departement Health Affairs van de NV Danone SA, samen in deze algemene voorwaarden "Partijen" genaamd.

 

1. Instemming met de algemene voorwaarden 

De toegang tot deze websites www.danoneinstitute.be, www.danonehealth.be en/of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden. 

De toegang tot de website van het departement Health Affairs van de NV Danone SA, (www.danonehealth.be)is voorbehouden aan detoegelaten gezondheidsprofessionals.

De Partijen behouden zich het recht voor deze voorwaarden om het even wanneer te wijzigen.  

De Partijen nodigen daarom de gebruikers uit om ze regelmatig te raadplegen. Deze voorwaarden vormen alle akkoorden tussen de Partijen en de gebruiker. Iedere wijziging of aanvullende inhoud die in deze site wordt opgenomen, zal aan deze voorwaarden onderworpen zijn. 

 

2. TOEGANG TOT DE SITE

2.1. Met uitzondering van de verbindingskosten is de toegang tot de inhoud van deze site gratis en vereist hij geen voorafgaande inschrijving of abonnement. Echter, voor de toegang tot de website van het departement Health Affairs van NV Danone SA (www.danonehealth.be), is voorafgaande inschrijving vereist in overeenstemming met artikel 6.1.

2.2. De Partijen behouden zich het recht voor om het geheel of een deel van deze sites om het even wanneer te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen, zonder de gebruiker vooraf te verwittigen. De Partijen kunnen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid oplopen.

 

3. EIGENDOM VAN DE SITE

Deze sites zijn de exclusieve eigendom van de NV Danone SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel.

Verantwoordelijke van de publicatie: Catherine Reynaert (algemeen gedelegeerd secretaris Danone Instituut & verantwoordelijke van het departement Health Affairs)

De host van de site is Diogenius BVBA.

 

4. AUTEURSRECHTEN en sui generis rechten

Alle teksten, commentaren, titels, foto's, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties, video's, illustraties weergegeven op de site, evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken en (een deel van) de software zijn eigendom van INSTITUUT DANONE, het Health Affairs departement of de Danone groep en/of gebruikt onder licentie en zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten. 

Alleen de elektronische kopie voor privé-gebruik of in het kader van zijn beroep als gezondheidsprofessional van het geheel of een deel van de site of van de samenstellende delen ervan wordt door de Partijen toegestaan, op voorwaarde dat het origineel ervan niet wordt gewijzigd en dat het gebruik van de site conform is met de wetten en reglementen terzake. 

De Partijen kennen aan de gebruikers van hun sites, op de door het auteursrecht beschermde werken waarover de Partijen over het auteursrecht beschikt alsmede op de door sui generis rechten beschermde elementen, een persoonlijk, gericht en niet-exclusief gebruiksrecht toe van de site van de Partijen. De Partijen kunnen om het even wanneer, en zonder opzeggingstermijn noch schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

Het reproduceren, kopiëren, verkopen of exploiteren met een ander dan het bovenvermelde doel, alsook de wijziging, verspreiding of het gebruik met of zonder een commercieel doel kan namaak zijn, die strafrechtelijk wordt bestraft, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Partijen. De gebruiker verbindt er zich dus toe deze daden niet zonder toestemming te verrichten alsmede, onder andere, headers na te maken of op enige andere manier te manipuleren om de herkomst van de inhoud via de dienst te verbergen.

 

5. MERKEN

De merken en/of logo's die op deze sites verschijnen, zijn gedeponeerde merken en zijn door het merkenrecht beschermd.

Elk gebruik van deze merken of logo's van INSTITUUT DANONE, het Health Affairs departement of de groep Danone maken, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de merkhouder, een merkinbreuk uit waarvoor de inbreukmaker aansprakelijk is. 

 

6. INSCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN HET DEPARTEMENT HEALTH AFFAIRS VAN NV DANONE SA (www.danonehealth.be) EN VAN HAAR INHOUD

6.1. De inschrijving van de gebruiker op deze website (www.danonehealth.be)zal onder zijn eigen verantwoordelijkheid plaatsvinden. De inschrijving op de website impliceert dat de gebruiker onvoorwaardelijk akkoord gaat met dit reglement en dit reglement volledig aanvaardt.

De inschrijving op deze website (www.danonehealth.be) wordt onderworpen aan een voorafgaandelijke inschrijving van de gebruiker die verplicht is het formulier onder de link "ik schrijf me in" in te vullen. Deze website is uitsluitend bestemd voor gezondheidsprofessionals.

De website (www.danonehealth.be)heeft als doel gezondheidsprofessionals te informeren over de activiteiten en studies die gerealiseerd worden door de Partijen of in dezelfde activiteitsdomeinen (plantensterolen, probiotica, prebiotica, zuivelproducten,…). De gezondheidsprofessional heeft het recht deze gegevens vrij te interpreteren en door te geven aan de eindconsument onder de vorm die hij gepast acht en onder zijn enkele verantwoordelijkheid. De Partijen kan dus in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de vorm en de inhoud van de informatie doorgegeven aan de eindconsument.

De inschrijving van de gebruiker op de website (www.danonehealth.be)  gebeurt onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Hij enkel is verantwoordelijk voor de gegevens die hij doorgeeft. Het is verboden om zich onder een valse identiteit in te schrijven of om de gevraagde informatie aan te vullen met incorrecte gegevens.

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid en professionalisme wordt beheerd, wijzen de Partijen iedere aansprakelijkheid af voor de schade, van welke aard dan ook en welke ook de oorzaak hiervan is.

De website (www.danonehealth.be) is echter niet toegelaten noch aangepast voor volgende personen:


- Niet gezondheidsprofessionals
- Gezondheidsprofessionals die niet hernomen zijn in de lijst van de categorieën van personen, toegelaten zich in te schrijven
- Consumenten

Indien de gebruiker niet valt onder één van de toegelaten categorieën van gezondheidsprofessionals, mag hij zich niet inschrijven noch gebruik maken van gegevens gevonden op de website. De Partijen wijzen iedere aansprakelijkheid af voor elke schade die zou opgelopen worden door een gebruiker die zich heeft ingeschreven op  de website of door deze te doorlopen terwijl hij niet beantwoordt aan de hierboven vermelde inschrijvingsvoorwaarden. In dit geval hebben de Partijen het recht zijn inschrijving onmiddellijk en zonder verwittiging te annuleren zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op om het even welke schadevergoeding.

Gezien deze website enkel toegankelijk is voor een beperkte groep van bepaalde en uitzonderlijk toegelaten personen, zal de gebruiker zijn paswoord zorgvuldig bewaren en niet aan derden doorgeven.


De gebruiker die niet meer wenst geregistreerd te zijn en toegang te hebben tot de site kan zich op elk ogenblik uitschrijven door middel van het verzenden van een e-mail naar de Partijen : institute@danone.com  ouhealth.affairs@danone.com.

6.2. De Partijen verlenen aan de gebruikers van haar site het persoonlijk en niet-exclusief recht de site voor hun eigen privé doeleinden te raadplegen. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Partijen, is het verboden om informatie uit deze site te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

De Partijen kunnen om het even wanneer, en zonder opzeggingstermijn noch schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site (www.danonehealth.be)te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Zij verbindt er zich met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken. 

Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe op deze site (www.danonehealth.be) geen enkele daad te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de naam en het imago van INSTITUUT DANONE, het Health Affairs departement, de NV Danone SA en/of andere bedrijven van de Danone groep of haar producten kan bezoedelen. 

Zij verbindt er zich toe om geen enkel element of de inhoud ervan van de site via e-mail of op een andere wijze te verzenden, die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch, haatdragend, schade kan toebrengen aan minderjarige gebruikers of anderszins laakbaar is. 

 

7. AANSPRAKELIJKHEID in verband met de inhoud van de site

Binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is, levert de Partijen de websites "als dusdanig". De Partijen verlenen geen enkele impliciete noch expliciete waarborg over de werking en/of de inhoud van de sites. 

De Partijen bieden geen waarborg over de continuïteit, de toegang, de beschikbaarheid en/of de werking van de sites en van de ermee samenhangende diensten.

De Partijen doen hun uiterste best opdat de informatie die zij op deze sites verspreidt juist is. De Partijen kunnen echter de juistheid of volledigheid van deze informatie niet waarborgen. Bijgevolg kunnen de Partijen geen impliciete of expliciete waarborg geven in verband met de inhoud van deze sites.

De Partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor de directe of indirecte al dan niet commerciële schade, voortvloeiend uit het gebruik van de sites.

De Partijen wijzen iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die zouden worden geïmporteerd bij het downloaden van één van de elementen van de sites waarnaar de Partijen  via hypertekstkoppelingen of via e-mails verwijzen.

 

8. Persoonsgegevens die door INSTITUUT DANONE worden verzameld 

8.1. Bij een bezoek aan de sites van de Partijen worden de volgende gegevens bewaard, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

 • het e-mailadres van de gebruiker(wanneer ze een boodschap stuurt, een vraag stelt vanwege deze Internet site of, in het algemeen, wanneer ze met de Partijen door e-mail communiceert);
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen;
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd; 
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig aan de Partijen heeft verstrekt.

De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de gegevens die zij aan de Partijen doorstuurt.

Deze site heeft niet als doel gevoelige informatie te verzamelen. 

8.2. Op deze sites gebruiken de Partijen cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, zoals de webpagina's die u hebt geraadpleegd om naar onze site te gaan, uw vroegere activiteiten op de site en uw gegevens wanneer u een formulier invult. Dit gebruik van cookies door de Partijen laat ons toe u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden. 

De meeste navigators aanvaarden automatisch cookies, maar kunnen zo worden geconfigureerd dat ze die niet aanvaarden of dat ze melden dat een cookie werd verzonden, bijvoorbeeld:

 • Surft u op het internet met Internet Explorer 3 of 4 (Microsoft): klik op "weergave", "opties", "geavanceerd". Van de verschillende waarschuwingen die u kunt activeren, heet de vierde "waarschuwen vooraleer cookies te aanvaarden" en, alleen bij Internet explorer 4, heet de vijfde "cookies altijd weigeren".
 • Surft u op het internet met internet Explorer 5 (Microsoft): klik op "tools", "internetopties", "beveiliging", "het beveiligingsniveau aanpassen". In de rubriek "cookies", kiest u "vragen" of "uitschakelen" voor de twee voorgestelde opties".
 • Surft u op het internet met Navigator Gold 3 (Netscape): klik op "opties", "voorkeuren van het netwerk", "protocols". Van de verschillende waarschuwingen die u kunt activeren, heet de eerste "waarschuwen vooraleer een cookie te aanvaarden". U wordt dan gewaarschuwd wanneer een "cookie" binnenkomt, en u kunt dan weigeren dat uw navigatiesoftware die cookie aanvaardt.
 • Surft u op het internet met Communicator (Netscape): klik op "bewerken", "voorkeuren" en highlight "geavanceerd". Kies de gewenste optie

8.3. Als de Partijen gegevens overdraagt of ontvangt op hun websites, behouden de Partijen het recht de coderingstechnologieën te gebruiken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

8.4. De Partijen verbinden zich ertoe de bepalingen te respecteren van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 en de Wet van 26 februari 2003, net als het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de voormelde wet.

 

9. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door de Partije

De persoonsgegevens worden gebruikt door de Partijen om de gebruiker te contacteren en informeren, indien de gebruiker daartoe zijn akkoord heeft gegeven conform de overeenstemmende opt-in,  in het kader van haar activiteiten, om de inhoud van zijn sites te verbeteren, om de gebruiker op de hoogte te stellen van updates van deze sites, om informatie aan te vragen en suggesties te verkrijgen, alsmede voor statistische en administratieve doeleinden. 

De persoonsgegevens of professionele gegevens die via deze websites zijn verzameld en bewaard door de Partijen (die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en die de verwerking ervan kan opdragen aan verwerkers) zullen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden en zullen niet aan derden worden gecommuniceerd voor commerciële doeleinden.

Indien de Partijen de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden wensen te gebruiken, verbinden de Partijen zich ertoe de gebruiker te contacteren alvorens haar gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om de gebruiker op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om de gebruiker de kans te bieden haar deelname te weigeren.

 

10. Recht van toegang, verzet en verbetering

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 199 8 en de wet van 26 februari 2003, net als het koninklijk besluit van 13 februari 2001  heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

Indien de gebruiker gebruik wil maken van deze rechten kan ze contact met de Partijen opnemen:

 • per post: Institut Danone VZW, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel

            Health Affairs, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel

 

11. Over communicatie via e-mail

De gebruiker laat de Partijen toe om haar e-mails te sturen om haar op de hoogte te houden van haar activiteiten, indien de gebruiker daartoe instemde door middel van de overeenstemmende opt-in.

Als de gebruiker in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van de Partijen, kan zij een e-mail sturen aan de volgende e-mail adressen : institute@danone.com ofhealth.affairs@danone.com.

 

12. Hoe de Partijen contacteren in verband met dit privacy-beleid?

Als de gebruiker wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kan ze het de Partijen contacteren:

 • per post: Institut Danone VZW, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel

            Health Affairs, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel

Als de gebruiker vindt dat deze sites niet in overeenstemming is met ons ''privacy-beleid'', neem dan contact op met de Partijen op hetzelfde adres.

 

13. HYPERTEKSTKOPPELINGEN

De links naar deze sites en naar andere sites moeten vooraf goedgekeurd zijn door de Partijen. 

De websites kan aan de gebruiker, alsook aan derden, links aanbieden naar andere sites of naar andere internetbronnen. De Partijen oefenen geen controle uit op deze sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld noch enige verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal of informatie beschikbaar vanaf deze sites van derden.

De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik of met het feit dat vertrouwen werd gesteld in de inhoud van de sites van derden of in de goederen en diensten beschikbaar op deze sites van derden. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor en draagt alle risico's verbonden met het gebruik dat zij maakt van de inhoud van de sites waarnaar op de sites van de Partijen wordt verwezen, met name als zij vertrouwt op de opportuniteit, het nut of de volledigheid van deze inhoud. 

 

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd.  De partijen behouden zich het recht voor rechtsvorderingen in te stellen tegen personen die handelen op een manier die als onwettelijk of ongeoorloofd of in overtreding met deze voorwaarden kan worden beschouwd.

 

PRIVACY POLICY

1. Persoonsgegevens die door de Partijen worden verzameld 

1.1. Bij een bezoek aan de sites van de Partijen worden de volgende gegevens bewaard, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

 • het e-mailadres van de gebruiker (wanneer ze een boodschap stuurt, een vraag stelt vanwege deze Internet site of, in het algemeen, wanneer ze met de Partijen door e-mail communiceert);
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen;
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd; 
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig aan de Partijen heeft verstrekt.

De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de gegevens die zij aan de Partijen doorstuurt.

Deze site heeft niet als doel gevoelige informatie te verzamelen. 

1.2. Op deze sites gebruiken de Partijen cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, zoals de webpagina's die u hebt geraadpleegd om naar onze site te gaan, uw vroegere activiteiten op de site en uw gegevens wanneer u een formulier invult. Dit gebruik van cookies door de Partijen laat ons toe u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden. 

De meeste navigators aanvaarden automatisch cookies, maar kunnen zo worden geconfigureerd dat ze die niet aanvaarden of dat ze melden dat een cookie werd verzonden, bijvoorbeeld:

 • Surft u op het internet met Internet Explorer 3 of 4 (Microsoft): klik op "weergave", "opties", "geavanceerd". Van de verschillende waarschuwingen die u kunt activeren, heet de vierde "waarschuwen vooraleer cookies te aanvaarden" en, alleen bij Internet explorer 4, heet de vijfde "cookies altijd weigeren".
 • Surft u op het internet met internet Explorer 5 (Microsoft): klik op "tools", "internetopties", "beveiliging", "het beveiligingsniveau aanpassen". In de rubriek "cookies", kiest u "vragen" of "uitschakelen" voor de twee voorgestelde opties".
 • Surft u op het internet met Navigator Gold 3 (Netscape): klik op "opties", "voorkeuren van het netwerk", "protocols". Van de verschillende waarschuwingen die u kunt activeren, heet de eerste "waarschuwen vooraleer een cookie te aanvaarden". U wordt dan gewaarschuwd wanneer een "cookie" binnenkomt, en u kunt dan weigeren dat uw navigatiesoftware die cookie aanvaardt.
 • Surft u op het internet met Communicator (Netscape): klik op "bewerken", "voorkeuren" en highlight "geavanceerd". Kies de gewenste optie

1.3. Als de Partijen gegevens overdragen of ontvangen op hun websites, behouden de Partijen zich het recht de coderingstechnologieën te gebruiken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

1.4. De Partijen verbinden zich ertoe de bepalingen te respecteren van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 en de Wet van 26 februari 2003, net als het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de voormelde wet.

 

2. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door de Partijen

De persoonsgegevens worden gebruikt door de Partijen om de gebruiker te contacteren en informeren, indien de gebruiker daartoe zijn akkoord heeft gegeven conform de overeenstemmende opt-in,  in het kader van haar activiteiten, om de inhoud van zijn sites te verbeteren, om de gebruiker op de hoogte te stellen van updates van deze sites, om informatie aan te vragen en suggesties te verkrijgen, alsmede voor statistische en administratieve doeleinden. 

De persoonsgegevens of professionele gegevens die via deze websitew zijn verzameld en bewaard door de Partijen (die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en die de verwerking ervan kan opdragen aan verwerkers) zullen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden en zullen niet aan derden worden gecommuniceerd voor commerciële doeleinden.

Indien de Partijen de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden wensen te gebruiken, verbinden de Partijen zich ertoe de gebruiker te contacteren alvorens haar gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om de gebruiker op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om de gebruiker de kans te bieden haar deelname te weigeren.

 

3. Recht van toegang, verzet en verbetering

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de wet van 26 februari 2003, net als het koninklijk besluit van 13 februari 2001  heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

Indien de gebruiker gebruik wil maken van deze rechten kan ze contact met de Partijen opnemen:

 • per post: Institut Danone VZW, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel

            Health Affairs, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel

 

4. Over communicatie via e-mail

De gebruiker laat de Partijen toe om haar e-mails te sturen om haar op de hoogte te houden van haar activiteiten, indien de gebruiker daartoe instemde door middel van de overeenstemmende opt-in.

Als de gebruiker in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van de Partijn, kan zij een e-mail sturen aan de volgende e-mail adressen : institute@danone.com  ofhealth.affairs@danone.com.

 

5. Hoe de Partijen contacteren in verband met dit privacy-beleid?

Als de gebruiker wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kan ze de PArtijen contacteren:

 • per post: Institut Danone VZW, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel

            Health Affairs, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel


Als de gebruiker vindt dat deze sites niet in overeenstemming is met ons ''privacy-beleid'', neem dan contact op met de Partijen op hetzelfde adres.