Privacybeleid

 Inleiding

Danone N.V België is er zich van bewust dat u belang hecht aan de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en wij stellen dan ook alles in het werk om uw privacy te beschermen.

In deze Privacyverklaring en Gegevensbeschermingsbeleid (hiernaast “Privacyverklaring”) wordt uitgelegd hoe Danone N.V. uw persoonlijke gegevens inzamelt en beheert. Hierin vindt u informatie over welke gegevens wij inzamelen, hoe wij ze gebruiken, voor welke doeleinden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen in lijn met uw persoonlijke gegevens.

Neem hier contact met ons op  als u nog vragen of opmerkingen hebt of als u een van de rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen.

Voor de doeleinden van het beleid worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

 

1. Basisprincipes en ons engagement inzake privacy

Bij Danone hebben wij ons ertoe verbonden uw recht op privacy met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij streven ernaar al uw persoonlijke gegevens in ons bezit te beschermen, om uw persoonlijke gegevens op een verantwoordelijke manier te beheren en transparant te zijn in de manier waarop we dat doen. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Vandaar dat wij ons ertoe verbonden de volgende basisprincipes na te leven:

 • u bent niet verplicht om de door ons gevraagde persoonlijke gegevens mee te delen. Indien u ervoor kiest dat niet te doen, is het mogelijk dat wij u bepaalde diensten of producten niet kunnen aanbieden.
 • wij verzamelen en verwerken uw gegevens alleen voor de doeleinden die uiteengezet worden in deze Privacyverklaring of voor specifieke doeleinden die wij aan u meedeelden en/of waarmee u instemde.
 • wij streven ernaar om zo weinig mogelijk gegevens in te zamelen, te verwerken en te gebruiken voor de beschreven doeleinden.
 • wij trachten uw persoonlijke gegevens zo nauwkeurig en bijgewerkt mogelijk te houden.
 • als de door ons ingezamelde persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor bepaalde doeleinden en we bij wet niet verplicht zijn om ze te bewaren, dan zullen we al het mogelijke doen om ze te wissen, te vernietigen of anoniem te maken.

uw persoonlijke gegevens zullen niet gedeeld, verkocht, verhuurd of meegedeeld worden op een andere manier dan beschreven in deze Privacyverklaring.

 

2. Welke persoonlijke gegevens zamelen wij in?

Welke persoonlijke gegevens wij inzamelen, hangt af van de beschreven doeleinden en van het product of de dienst die wij u aanbieden.

In het algemeen kunnen wij de volgende soorten persoonlijke gegevens inzamelen:

 1. persoonlijke contactgegevens zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummers, en uw beroep ;
 2. De identifiers die worden gebruikt om online toegang te krijgen tot uw account, uw e-mailadres en wachtwoord. Dit is noodzakelijk voor ons om een persoonlijke gebruikersaccount aan te maken gekoppeld aan onze online gemeenschappen via onze websites.
 3. communicaties met ons waaronder details van onze uitwisselingen die plaatsvonden via het contactgebied van onze website
 4. browsergeschiedenis, zoals welke pagina’s u raadpleegde, de datum, de plaats waar u dat deed en het IP-adres.

Wij kunnen ook persoonlijke gegevens onrechtstreeks inzamelen wanneer u content deelt op sociale media of webpagina’s met betrekking tot onze publicaties.

 

3. Waarom verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens?

Afgezien van gevallen waarin uw persoonlijke gegevens worden verzameld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in om u de beste surfervaring te bezorgen en om u een hoogwaardige consumentenservice aan te bieden. In het bijzonder kunnen wij uw persoonlijke gegevens inzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken met de volgende doeleinden:

 1. om u op de hoogte te houden van het verloop van uw bestelling, om uw vragen en verzoeken om informatie te beantwoorden en om uw klachten te beoordelen en te behandelen ;
 2. om uw verzoeken te verwerken en te beantwoorden of om contact met u op te nemen naar aanleiding van vragen en/of verzoeken ;
 3. om onze diensten, communicatiemethodes en de functionnaliteit van onze website te ontwikkelen en te verbeteren ;
 4. om informatie te verschaffen en uw registratie en/of inschrijving voor onze nieuwsbrief of andere communicaties te beheren ;
 5. om uw deelname aan wedstrijden, oproepen tot het indienen van projecten en enquêtes te beheren. ;
 6. om de identiteit te controleren van personen die ons telefonisch, elektronisch of op een andere manier contacteren ;
 7. voor interne opleiding en kwaliteitsdoeleinden ;
 8. om inzicht te verwerven in de interesses, wensen en veranderende noden van gebruikers, om onze websites, onze bestaande diensten te verbeteren en/of om nieuwe diensten te ontwikkelen ;
 9. om gepersonaliseerde communicaties volgens uw behoeften te bezorgen.
   

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens inzamelen en gebruiken voor de bovenvermelde doeleinden of voor andere doeleinden, dan informeren wij u voorafgaandelijk of op het moment van de inzameling.

Wanneer nodig zullen wij uw toestemming vragen om de persoonlijke gegevens te verwerken. Nadat u hebt ingestemd met de verwerking, hebt u op elk moment het recht om uw toestemming te herroepen.

 

4. Uw rechten

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hebt u een aantal rechten die u op elk moment kunt uitoefenen. Hieronder geven we een overzicht van deze rechten en van wat dit voor u inhoudt. U kunt uw rechten uitoefenen via het contactformulier beschikbaar op onze website.

Het recht tot inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens

U hebt te allen tijde het recht tot inzage, correctie en bijwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij zijn ons bewust van het belang hiervan en mocht u uw rechten willen uitoefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen via het contactformulier beschikbaar op onze website.

Het recht op gegevensportabiliteit

Uw persoonlijke gegevens zijn draagbaar. Dit betekent dat ze kunnen worden verplaatst, gekopieerd of elektronisch overgedragen. Dit recht is echter enkel van toepassing indien:

 1. de verwerking gebaseerd is op uw toestemming ;
 2. de verwerking plaatsvindt in uitvoering van een contract ;
 3. de verwerking automatisch plaatsvindt (zoals de profilering).

Indien u uw recht op gegevensportabiliteit wenst uit te oefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen via het contactformulier beschikbaar op onze website.

Het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht ons te verzoeken uw gegevens te wissen indien:

 1. uw persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn met betrekking tot het doel waarvoor wij ze inzamelden; of
 2. u de toestemming die u ons voordien gaf om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekt en er geen andere wettelijke grond is om deze persoonlijke gegevens te verwerken; of
 3. u bezwaar hebt tegen het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor de gerechtvaardigde belangen van Danone (zoals het verbeteren van de gebruikerservaring op websites); of
 4. de persoonlijke gegevens niet rechtsgeldig verwerkt worden; of
 5. uw persoonlijke gegevens moeten gewist worden om te voldoen aan de wet in kracht.

Indien u de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten wenst te wissen, gelieve ons dit dan mee te delen via het contactformulier beschikbaar op onze website. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw verzoek in te willigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Als de door ons ingezamelde persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor bepaalde doeleinden en we bij wet niet verplicht zijn om ze te bewaren, dan zullen we al het mogelijke doen om ze te wissen, te vernietigen of anoniem te maken.

Het recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken indien:

 1. u van mening bent dat de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten niet correct zijn; of
 2. de persoonlijke gegevens niet rechtsgeldig worden verwerkt, maar indien u de voorkeur geeft aan een beperkte verwerking in plaats van vernietiging; of
 3. wij de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze inzamelden, maar u de gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 4. u bezwaar indiende tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en wacht op de bevestiging dat uw belangen naar aanleiding van dit bezwaar zwaarder wegen dan de wettelijke gronden om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Indien u de verwerking van uw persoonlijke gegevens wenst te beperken, gelieve ons dit dan mee te delen via het contactformulier beschikbaar op onze website. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw verzoek in te willigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Het recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Gelieve contact met ons op te nemen via het contactformulier beschikbaar op onze website.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

 

5. Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij zijn er ons van bewust dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens belangrijk is. Wij doen ons uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, beïnvloeding, verlies, onrechtmatige toegang, wijziging of bekendmaking. Wij hebben een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen die moeten bijdragen tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangscontroles toe, gebruiken firewalls en beveiligen onze servers, en wij versleutelen persoonlijke gegevens.

 1. Delen van uw persoonlijke gegevens

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens delen met dochterondernemingen en andere organisaties, dan zien wij erop toe deze enkel te doen met organisaties die uw persoonlijke gegevens beschermen en die voldoen aan de toepasselijke privacywetten op dezelfde of een vergelijkbare manier als wij zelf.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gedeeld, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt op een andere manier dan beschreven in deze Privacyverklaring. Voor andere doeleinden dan voorzien in deze Privacyverklaring, kunnen wij uw gegevens wel delen indien vereist bij wet en/of op verzoek van een overheidsinstantie.

Uw persoonlijke gegevens zullen worden gedeeld met de volgende derde partijen voor de beschreven doeleinden:

Categorie van derden

Soort gegevens:

Doeleinden :

communicatieagentschappen

persoonlijke contactgegevens

het sturen van een nieuwsletter

Deelnemers van het Danone Instituut / jury

persoonlijke contactgegevens

Verficiatie van de subsidiabiliteit van een Award

 

  2. Cookies en andere technologieën

Wij kunnen ook persoonlijke gegevens inzamelen over u via het gebruik van cookies en andere technologieën. Dit kan gebeuren wanneer u onze websites bezoekt. Het kan gaan om de volgende informatie:

 1. informatie over uw browser en besturingssysteem ;
 2. het IP-adres van de door u gebruikte computer ;
 3. webpagina’s die u bekijkt op onze website ;
 4. links die u aanklikt wanneer u interactief gebruikmaakt van onze diensten.

Gelieve onze Cookieverklaring te raadplegen voor meer informatie hieromtrent.

 

Contact opnemen met ons

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, gelieve dan contact met ons op te nemen via benelux.privacy@danone.com